Reklamacije

Pravo na reklamaciju

Appsex.rs je dužan da isporuči robu koja je opisana na sajtu, u količini i stanju prema narudžbenici(ugovoru), odnosno shodno predmetu ugovora koja odgovara opisu i karakteristikama, svojstvima, upotrebi, koji je appsex.rs opisao na sajtu.

Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. Kupac ima pravo da prodavac nesaobraznost robe otkloni zamenom u konkretnom slučaju ili povratkom novca, u primerenom roku.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 3 meseca od dana kada je kupac primio robu, kupac ima pravo da bira između zahteva da robu zameni, ili ima pravo na umanjenje cene ili raskid ugovora i povraćaj novca.


Postupak reklamacije

Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu zbog nesaobraznosti robe kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Kupac podnosi reklamaciju na sledeći način:

 1. popunjavanjem obrasca za reklamaciju koji će elektronski popuniti na Appsex.rs web sajtu i uz obrazac poslati eventualno dokaze o nesaobraznosti u vidu fotografije i slično, na mejl licu zaduženom za prijem i odlučivanje o reklamacijama reklamacije@appsex.rs. Ili priložiti fotografiju na viber na broj telefona +381 60 6281184, uz dostavljene podatke kupca.
 2. Nakon što kupac prijavi reklamaciju elektronskim putem ovlašćeno lice kod prodavca će kupcu bez odlaganja da potvrdi prijem reklamacije, istu zavede kao i da obavesti kupca o izjavljenoj reklamaciji i ishodu reklamacije u roku od 8 dana od njenog prijema.
 3. Prodavac preuzima obavezu da sam po prijemu reklamacije preuzme robu koja je predmet reklamacije preko kurirske službe. Ukoliko kupac ipak samoinicijativno pošalje robu nazad prodavcu, prodavac nije duzan da mu nadoknadi taj trošak.
 4. Za sve informacije i dodatnu pomoć u pogledu reklamacija kupci se mogu obratiti licu zaduženom za reklamacije u sedištu prodavca, na telefon +381 60 6281184
 5. Prodavac će odlučiti o reklamaciji najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije a ukoliko iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da odgovori u tom roku, ili ukoliko u tom roku ne primi robu, bez odlaganja će o tome obavestiti kupca uz obavezu da navede rok za rešavanje reklamacije.


Odluka

Prodavac će razmotriti predlog kupca u pogledu izjavljene reklamacije i u navedenom zakonskom roku daće kupcu odgovor da li prihvata reklamaciju, izjasniti se o zahtevu kupca i izneti konkretan predlog i rok rešavanja. Ukoliko je reklamacija osnovana a dođe do raskida ugovora, prodavac će vratiti novac kupcu uplatom na tekuči račun sa uobičajenim troškovima vraćanja robe.

Appsex.rs na svojoj internet strani ima istaknute Opšte uslove poslovanja kao i Pravilnik o postupanju i reklamaciji potrošača za robu kupljenu preko on line prodavnice, pri čemu napominjemo da se navedenim uslovima i Pravilnikom ni na koji način ne ograničavaju niti sužavaju prava potrošača odnosno kupaca navedena u ovom obaveštenju shodno važećem Zakonu o zaštiti potrošača , već istim neka pitanja mogu biti samo bliže razrađena.

Obrazac za reklamacije mora da sadrži sledeće podatke:

 1. Brojem primljene Račun-otpremnice
 2. Ime i prezime kupca
 3. Kontakt telefon kupca
 4. Razlog Reklamacije
 5. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Prilikom rešenja Reklamacije, ukoliko je odobrena, imate mogućnost:

 1. Zamene za isti proizvod
 2. Zamene za drugi proizvod
 3. Povrat novca

Pravo na reklamaciju imate ,od trenutka isporuke pošiljke, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl glasnik RS 62/20144) ali je u Članu 37, koji govori o Izuzecima od prava na odustanak Ugovora ,detaljno opisano u kojim situacijama potrošač nema pravo da odustane od Ugovora:


Izuzeci od prava na odustanak od ugovora

Član 37.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;

2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

6) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

7) isporuke alkoholnih pića čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje trgovac ne može da utiče;

8) ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;

9) isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;

10) isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;

11) ugovora zaključenih na javnoj aukciji;

12) pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i dostavljanja hrane ili usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja;

13) isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

Prestao je da važi raniji stav 2. (vidi član 28. Zakona - 44/2018-3)